Post Graduates @ the Centre

CESE, IIT-Bombay
 
 
Aniruddha Roy
 
 
Anjali Singh
 
 
Ankit Yadav
 
 
Ashish Kumar
 
 
Ayush Dev Thapa
 
 
B. Sarwani
 
 
Chi. Sai Krishna
 
 
Dipanjan Saha
 
 
Diwakar Kumar Singh
 
 
Govind Kumar Vaishnav
 
 
Gulab Singh
 
 
K. Prasad
 
 
Manish Bagul
 
 
Mohit Shukla
 
 
Mridula Singh
 
 
Mugdha Indurkar
 
 
Naga Raju
 
 
Prakhar Deroliya
 
 
Prashant Sarkar
 
 
Pratik Pradhan
 
 
Prerit Tak
 
 
Ravi Kaushik
 
 
Rishabh Dev Mishra
 
 
Sayan Dutta
 
 
Saypariya Dakshesh
 
 
Sukhman Sandhu
 
 
Swagat Santoki
 
 
Ved Prakash Vishwajarma
 
 
Vikas Kumar Verma
 

 
People

About Us  Academics  Research  People  Laboratories
Organizations and Groups  Events  Visitors
CESE    IIT-Bombay  Search CESE
 
Copyright © 2013, CESE, IIT Bombay. All rights reserved.
Centre for Environmental Science & Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai - 400076
Tel +91-22-25767851 Fax +91-22-25764650